آخرین خبر/ این مرد یک بندباز معروف است. او در حالیه که لباس رسمی پوشیده و در ارتفاع بالا راه می رود در پشت تلفن مصاحبه شغلی میدهد. او در توضیح این کارش گفته که به خاطر شیوع کرونا شغلش را از دست داده است