آخرین خبر/ بعد از ابتلای دو کشاورز به کرونا از تمام حیوانات این مزرعه در هند تست کرونا گرفته شد