آخرین خبر/ لحظه ریزش هولناک کوه در بزرگراه/ ایالت آیداهو امریکا