آخرین خبر/ این مرد هندی سال ها پیش بر اثر حادثه ای فلج می‌شود اما برای گذران زندگی هنر خیاطی می آموزد و تبدیل یه یکی از بهترین خیاط های محله می شود...