آخرین خبر/ باختی که باختی، چرا بی جنبه بازی درمیاری؟