آخرین خبر/ ساحل درخشان و فیروزه ایی در واد هوی مالدیو