آخرین خبر/ کرمی که شبیه ترامپ است. این کرم به خاطر شباهت موهایش به ترام÷ به نام دونالد ترامپ نام گرفته است