آخرین خبر/ خودشو به طوطی مردگی زد؛ فقط اسم موش بد درفته!