مشرق/ بی تفاوت نباشیم و امر به معروف و نهی از منکر را در جامعه رواج دهیم