آخرین خبر/ این ویدئو یک پدر تایلندی را نشان میدهد که پسرش را روی یک لاکپشت سوار کرده است، بعد از انتشار با واکنش شدید مردم رو به رو شد و این مرد تایلندی را محکوم به حیوان آزاری کرد. این مرد که خود مسئول یک باغ وحش است نوشته این بازی هم برای لاکپشت و هم برای پسر بچه امن است و این ورزش برای لاکپشت نیز مفید است.