خراسان/ در یک جنگ ۱۰۰ سرباز شرکت کردند و جراحاتی برداشتند. آمار جراحات به شرح زیر است:
۷۰ نفر دست راست‌ ، ۷۵ نفر دست چپ ، ۸۰ نفر پای راست و ۸۵ نفر هم پای چپ خود را از دست دادند.
حالا مشخص کنید حداقل تعداد افرادی که هر ۴ عضوشان را از دست دادند چندنفر است؟پاسخ در تصویر دوم است.