خراسان/ در تصویر زیر برای شما تعدادی از حروف را نوشته‌ایم که باید بر اساس مربع‌های خالی در هر سطر کلماتی با همان تعداد حروف را بنویسید.

پاسخ در تصویر دوم است.