آخرین خبر/ بابون ها( یک نوع میمون دم کوتاه) هستند که قسمتی از زندگی عجیب آنها را در این ویدئو از آزار دادن توله ی یک سگ تا خوردن توله ی زنده هم نوع و زنده زنده خوردن یک بچه ایمپالا میبینید