شهر حدیث/ امام رضا علیه ‏السلام :
خداوند دزدى کردن را حرام فرمود ، چون اگر مباح بود موجب تباهى اموال و آدم کشى مى‏شد و به خاطر این که غصب اموال‏ یکدیگرمایه‏ کشتار ودرگیرى ‏و حسد ورزى نسبت به یکدیگر مى ‏شود و نیز چون موجب مى‏ شود که تجارت و پیشه ‏ورى ترک شود و اموال و ثروت هاى ناحقّ و ناروا به دست آید .
و علّت بریدن دست راست دزد آن است که وى با دست راست خود با اشیاء تماس دارد و این دست بهترین و کار آمدترین عضو بدن اوست.پس بریدن‏ آن کیفرى است براى دزد و درس عبرتى است براى دیگران که درصدد تصرف اموال از راه غیر حلال بر نیایند و نیز چون بیشتر با دست راستش مرتکب دزدى مى‏ شود .

نور الثقلین : 1 / 627 / 183 منتخب میزان الحکمة : 272