مشرق/ امام رضا علیه السلام: روایت می کنم که مردی خدمت سرورمان پیامبر خدا آمد و گفت: ای پیامبر خدا! مرا اخلاقی بیاموز که خیر دنیا و آخرتِ مرا در خود داشته باشد.
فرمود: «دروغ مگو».
آن مرد گفت: من در وضعیتی خداناپسند قرار گرفتم، ولی مرتکب آن نشدم؛ چون ترسیدم که کسی از من بپرسد چنین و چنان کردی؟ و من [یا باید راستش را بگویم و] رسوا شوم و یا دروغ بگویم که در این صورت، با توصیه پیامبر خدا به من مخالفت کرده باشم.


"الفقه المنسوب إلی الإمام الرضا علیه السلام، ص 354- معدن الجواهر : ص 21"