آخرین خبر/ وقتی حتی توی سیل هم دلت شاده! شنا کردن نوجوانان اندونزیایی در سیل