آخرین خبر/ وقتی بیشتر از این که گشنت باشه تشنه‌اته! آب خودرن شکار و شکارچی در کنار هم!