آخرین خبر/ افراد محلی در هند دومار را که به داخل چاهی سقوط کرده بوند نجات داده و به جنگل بازگردند