آخرین خبر/ وقتی حوصله نداری آشغالا رو ببری پایی تصویر ضبط شده از داخل یک آسانسور در چین