آخرین خبر/ یک نانوای هندی برای آگاهی رسانی بیشتر در جهت ماسک زدن، نان های خود را به شکل ماسک و ویروس کرونا می‌پزد