آخرین خبر/ ترافیک در جاده به خاطر عبور گله گوزن ها از جاده کلورادو