خراسان/ با توجه به اعداد داده شده ، گزینه مناسب برای جای خالی را پیدا کنید.

پاسخ در تصویر دوم است.