آخرین خبر/ درست است که مار آناکوندا سمی نیست ولی گاز گرفتنش دردناک است در اینجا میبیند که 3 نفر بعد از گرفتن مار آناکوندا در آب ، مار دست یکی از آنها را گاز میگیره و.... مارهای آناکوندا بخاطر وزن بالایشان بیشتر اوقات در آب هستن و سرعت این مار در آب چند برابر خشکی میباشد.