آخرین خبر/ نجات گربه گرفتار شده در خودخواهی یک انسان!