آخرین خبر/ درختان بر باد رفته نامیست که به درختان کشور نیوزیلند داده شده،
این درختان در مسیر بادهای شدید اقیانوسی بشکل کج رشد میکنند.