آخرین خبر/ عابر پیاده ای که فقط چند قدم با مرگ فاصله داشت