آخرین خبر/ پلیس اندونزی مردمی که ماسک ندارند مجبور به اجرای حرکت شنا میکند