راسخون/ خواجه نظام الملک، دانشمند و از شخصیت‏های مهم سیاسی - فرهنگی قرن پنجم هجری است که در طوس به دنیا آمد. او از جمله دانشمندانی است که تاثیر بسیار زیادی بر تحولات سیاسی و فرهنگی عصر خویش گذاشت. خواجه در دربار سلسله‏ی سلجوقیان به وزارت منصوب شد و در طی سی سال وزارت خود،در حل و فصل امور مملکتی تلاش بسیاری کرد و بسیاری از پیشرفت‏های ایران در زمان سلجوقیان، مدیون کاردانی و لیاقت او بود.از اقدامات مهم خواجه نظام الملک، تاسیس مدارس متعددی در شهرهای مهم بود که به نظامیه معروف شدند. خواجه از نویسندگان چیره‏دست ادب فارسی نیز به شمار می‏رود. او تجربه‏ی سالیان دراز وزارت خویش را درکتابی به نام سیاست نامه گردآوری کرده است.تاریخ رویداد : 22 ذی القعده