آخرین خبر/ در وضعیت حال حاضر اگر بخواهید خانه اجاره کنید کدام نکته زیر برایتان مهم است؟ 

الف) متراژ 
ب) دسترسی 
ج) نورگیر بودن 
د) برو بابا دلت خوشه مسخره 
ه) مردم بی‌اعصاب شدن
خ) حق هم دارن