آخرین خبر/ این پسر کوچولو متوجه می شود که از داخل کوچه صدای جیغ و فریاد می آید وقتی می رود متوجه می شود سگی به خواهرش حمله کرده است. او برای نجات خواهرش با سگ درگیر می شود و خواهرش را نجات می دهد اما صورت خودش به شدت زخمی می شود.