خراسان/ با جا به جایی حروف به کار رفته درهر یک از شماره ها نام بازیکن  فوتبالی را پیدا کنید.
نکته: در شماره یک نام تیم معروفی را نوشته ایم و بقیه موارد اسامی بازیکنان همان تیم است.

پاسخ در تصور دوم است.