آخرین خبر/ یک زمین فوتبال رویایی، که شاید بهترین موقعیت را در بین زمین های فوتبال داشته باشد/ ساحل مالدیو