آخرین خبر/ حتی دستگاه پول شمار هم نمیتونه به این سرعت پول بشماره!