این راننده خانم چینی نه تنها فراموش کرده نازل پمپ بنزین رو بزاره سرجاش، به تذکرات پلیس هم توجهی نداره