آخرین خبر/ حتی به خودش زحمت نداد از ماشین پیاده بشه