خراسان/ * الهی، همه از تو دوا خواهند و حسن از تو درد.
* الهی، همه سر آسوده خواهند و حسن دل آسوده.
* الهی، همه از گناه توبه می کنند، حسن را از خودش توبه ده! «الهی نامه» علامه حسن حسن زاده آملی