بابک نخستین تصریح کرد: در بین جمعیت غربال شده، افسردگی با ۷.۳ درصد و اضطراب با شش درصد در هر هزار نفر اختلالات شایع روانی گروه سنی بزرگسال در این استان است.