تهران پرس/مدیر جهاد کشاورزی دره شهر گفت: امسال و با آغاز فصل برداشت محصول چهار هزار و 500 تن طالبی به ارزش 45 میلیارد ریال در این شهرستان برداشت می شود.
طیار فیلی روز سه شنبه اظهار کرد: هم اکنون فصل برداشت محصولات کشاورزی مختلف در دره شهر آغاز شده و یکی از مهمترین محصولات کشاورزی شهرستان طالبی است.
وی با اشاره به اینکه 180 هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان به کشت طالبی اختصاص یافته است، افزود: پیش بینی می شود چهار هزار و 500 تن محصول به ارزش 45 میلیارد در شهرستان برداشت شود.
مدیر جهاد کشاورزی دره شهر تاکید کرد: بیش از 180 خانوار در بخش تولید طالبی در این شهرستان مشغول به فعالیت هستند.
فیلی یادآور شد: یشترین سـطح زیر کشت طالبی این شهرسـتان را در روسـتاهای چم ژاب، شـیخ مکان ، فاضل آباد و عباس آباد قرار دارد.
وی اضافه کرد: دلیل مرغوبیت محصول طالبی این شهرسـتان وجود اراضی حاصلخیز، شرایط آب وهوایی مناسب، آب فراوان رودخانه سیمره و خاک بسیار غنی است.
وی گفت: ٨5 درصد محصول تولیـدی به اغلب اسـتان های کشور از جمله میـدان میوه و تره بار تهران ، همـدان، کردسـتان، لرسـتان و خوزسـتان صادر می شود.
شهرستان دره شهر با تولید سالانه 180 هزار تن انواع محصولات کشاورزی یکی از قطب های تولیدی استان به شمار می رود.