خزرآنلاین/ این در حالی است که گفته می شود آقای معاون به سفارش خواهرزاده خود و با فشار یکی از اعضای شورای شهر رشت بر شهردار، بدون داشتن هیچ سابقه کاری و مدیریتی موفق به کسب این پست شده است.
شنیده ها حکایت از آن دارد که پس از کش و قوس های فراوان، دایی یکی از مدیران شهرداری رشت به عنوان معاون شرکتی سودده و عریض و طویل که اکثریت سهام آن در اختیار شهرداری می باشد، منصوب شده است.
این در حالی است که گفته می شود آقای معاون به سفارش خواهرزاده خود و با فشار یکی از اعضای شورای شهر رشت بر شهردار، بدون داشتن هیچ سابقه کاری و مدیریتی موفق به کسب این پست شده است. گفتنی است پیش تر از یکی از نیروهای داخلی همان سازمان به عنوان گزینه نهایی تصدی بر این پست نام برده می شد که به نظر می رسد با فشار دقیقه نودی این عضو شورا و تمسک خواهرزاده اش به دامان او، توانسته گوی سبقت را از دیگران برباید.
خزرآنلاین پیش تر خبر از تلاش این دایی و خواهرزاده برای تصدی بر پست های مدیریتی شهرداری رشت داده بود.