نصر/اولین خانه کتاب پارکی شهر تبریز در پارک منظریه با حضور معاونان و مدیران منطقه، توسط مرتضی موحدنیا شهردار منطقه افتتاح شد و برای بهره برداری در اختیار شهروندان مراجعه کننده به پارک قرار گرفت .
خانه کتاب پارکی پارک منظریه بعنوان اولین خانه کتاب راه اندازی شده در سطح شهر تبریز توسط شهردار منطقه 3 راه اندازی شد که با مدیریت واحد فضای سبز منطقه برای شهروندان خدمات ارائه می دهد.
گفتنی است؛ شهروندان می توانند در ساعات حضور خود در پارک منظریه، برای مطالعه از کتاب های این خانه کتاب استفاده کنند.