آبادان نیوز/ بنا براعلام سازمان هوا شناسی در ۲۴ ساعت گذشته بیشترین دما ۵۱ و کمترین دما ۳۳ و دمای کنونی ۳۸ درجه است.
همچنین رطوبت فعلی ۱۸ درصد گزارش شده است.
بر اساس اعلام سازمان هوا شناسی در ۲۴ ساعت آینده پیش بینی می‌شود آسمان غبار آلود است.