اهدای اعضای زنده یاد "مریم مهرآموز" دختر ۱۷ساله ساکن شهرستان بجنورد به ۶ بیمار نیازمند زندگی دوباره بخشید.
مسئول فراهم آوری اعضای معاونت درمان دانشگاه در این خصوص بیان کرد : این فرد پس از انجام مراحل تایید مرگ مغزی به علت سقوط از ارتفاع و رضایت خانواده ،برای اهدای عضو به بیمارستان منتصریه مشهد اعزام شد و تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.
مهری فرشاد تصریح کرد: ۶ عضو این بیمار شامل کلیه ها ، کبد ، قرنیه ها و پوست به بیماران نیازمند اهدا شد.
این مسئول افزود : در هفته گذشته همچنین اعضای پسر جوان ۱۶ ساله از حومه شهرستان بجنورد نیز که براثر سانحه تصادف دچار مرگ مغزی شده بود به بیماران نیازمند اهدا شد