باشگاه خبرنگاران/ ﺷﺮﻳﻌﺘﻤﺪاﺭی ﻭﺯﻳﺮ ﺗﻌﺎﻭﻥ، ﻛﺎﺭ و ﺭﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎعی ﺻﺒﺢ ﻓﺮﺩا در ﺟﻠﺴﻪ اﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭمتی و ﻛﺎﺭ ﮔﺮﻭه اﺷﺘﻐﺎﻝ شرکت و اﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎعی، ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺰیستی، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮانبخشی ﭘﺴﺮاﻥ ﺑﺎﻻی ۱۴ ﺳﺎﻝ و ﻣﺮﻛﺰ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎنی شغلی ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ ﺑﻬﻜﻮﺵ، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮانبخشی ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ ذهنی ﺯﻳﺮ ۱۴ ﺳﺎﻝ ﺭﻭﻳﺶ بازدید می کند.
همچنین ﻋﺼﺮ فردا ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ و اﻓﺘﺘﺎﺡ ﻃﺮﺡ ﻫﺎی ﺷﺮﻛﺖ ﭘﻮﻳﺎ ﻛﻴﺴﻪ (ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎی ﭘﺮﻭﺑﻴﻠﻴﻦ) ,ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﻃﻼی ﺷﺮﻕ (ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻓﺴﻔﺎﺕ ﻣﻨﻮﻛﺴﻴﺪ ﻓﺴﻔﺎﺕ) ,ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ اﺯ ﻃﺮﺡ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪی ﺧﺪﻣﺎتی ﻛﺸﺎﻭﺭﺯی ﻭاﺗﺎش باﻻﺟﺎﺩه و ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ اﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﺷﺮﻳﻌﺘﻤﺪاﺭی اﺳﺖ.
ﺳﻔﺮ ﻭﺯﻳﺮ ﺗﻌﺎﻭﻥ، ﻛﺎﺭ و ﺭﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎعی ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻥ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ یک ﺭﻭﺯه اﺳﺖ.همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در ایتا
https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5
آخرین خبر در بله
https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar