مهر/ نوربخش داداشی در تحلیل شرایط آب و هوایی استان گلستان اظهار کرد: بررسی شرایط آب و هوایی استان گلستان در مرداد ماه سال جاری حاکی از آن است که در این ماه استان گلستان خشکسالی هواشناسی با شدت متوسط تا بسیار شدید را در نقاط مختلف تجربه کرده و در عین حال با توجه به بارش های مناسب ماه های قبل میزان بارش سال زراعی نسبت به دوره آماری ۴۶ درصد افزایش داشته است.
مدیر کل هواشناسی گلستان توضیح داد: در مرداد ۹۸ متوسط مجموع بارش ایستگاه های سینوپتیک استان ۹.۵ میلی متر بوده است به طوری که ۲۲ درصد نسبت به مرداد ۹۷ و ۶۰ درصد نسبت به متوسط بلند مدت مردادماه کاهش بارش رخ داده است.
داداشی با بیان اینکه بیشترین کاهش در مراوه تپه و بندرترکمن به میزان ۹۷ و ۹۱ درصد بوده است، گفت: در مراوه تپه، بندرترکمن، گنبد، علی آباد، فرودگاه گرگان و اینچه برون خشکسالی هواشناسی بسیار شدید رخ داده است.
داداشی در ادامه به بارش های سال زراعی اشاره کرد و افزود: از ابتدای سال زراعی جاری تا پایان مرداد ۹۸ متوسط مجموع بارش ایستگاه های سینوپتیک استان ۷۳۶.۵ میلی متر بوده، به طوری که ۸۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل و ۴۶ درصد نسبت به متوسط دوره آماری افزایش داشته است. بیشترین درصد افزایش بارش مربوط به کلاله و مراوه تپه به ترتیب به میزان ۷۷ و ۶۹ درصد نسبت به متوسط دوره مشابه آماری است.
وی بیان کرد: بیشترین مقدار بارش در بین ایستگاه های سینوپتیک مربوط به مینودشت به میزان ۱۱۱۵.۴ میلی متر و بیشترین تعداد روزهای بارندگی مربوط به علی آباد به میزان ۱۰۴ روز است.