روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان کردستان/ مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان اظهار کرد: تا امروز بیشتر از 32 درصد پزشکان کردستانی در درگاه امور مالیاتی کارتخوان خود را ثبت کرده اند و این رقم در حال افزایش است.
علیرضا الوندی با اشاره به اینکه در فضای مجازی با مساله پزشکان بد برخورد شده است اظهار داشت: طبق قانون، تمام صاحبان مشاغل موظف هستند در نظام مالیاتی ثبت نام کنند و کد اقتصادی داشته باشند. نمایندگان محترم مجلس در قانون بودجه سال 98 مقرر کردند کلیه فعالانی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارات بهداشت، نظام پزشکی و نظام دامپزشکی صادر شده است از دستگاه پوز استفاده و مشخصات دستگاه را در درگاه سازمان مالیاتی ثبت نمایند.
وی بیان کرد: نصب کارتخوان در مطب پزشکان الزامی است و جریمه پزشکانی که به این قانون عمل نکنند بیشتر از میزان مالیات تعیین شده برای آنها خواهد بود.
علیرضا الوندی تصریح کرد: قانونگذار به این علت پزشکان را در اولویت نصب و ثبت کارتخوان قرار داده است چراکه اولا رفاه حال بیماران و دسترسی راحت تر برای آنان را در نظر داشته و ثانیا اینکه پزشکان از نخبگان می باشند و مسئولیت پذیری آنها می تواند الگویی برای سایر اقشار در این زمینه باشند.


div id="news_content">