فارس/ براساس داده‌های مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی شاخص کیفی هوای شهر در 24 ساعت گذشته با عدد 62 در شرایط سالم قرار دارد.
اکنون نیز شاخص کیفی هوای شهر با عدد 51 در شرایط سالم قرار دارد.
ایستگاه‌های نخریسی با شاخص 48، سرافرازان با شاخص 47 و سمزقند با شاخص 42 دارای هوای پاک هستند و دیگر ایستگاه‌های سنجش هوای شهر دارای هوای سالم هستند و امروز هیچ ایستگاهی هوای ناسالم ندارد.