پایگاه اطلاع رسانی دولت/ یکی از ابزارهای لازم برای توسعه صادرات و ایجاد اشتغال در کشور کاهش موانع قانونی است که این امر از طریق تاسیس مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی میسر است.
در همین راستا و به منظور رفع موانع رشد و توسعه و ایجاد رونق اقتصادی، رئیس جمهور لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری-صنعتی سرخس ـ دوغارون و مازندران را برای اجرا به مجلس ارسال کرد.
گفتنی است، این لایحه در جلسه ۱۰ شهریور ۱۳۹۸ هیئت وزیران به تصویب رسید.