فارس/ مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت برتاکسیرانی شهرداری مشهد اظهار کرد: سهمیه بنزین تاکسی‌های ون با پیگیری‌های سازمان تاکسیرانی از ستاد سوخت و وزارت کشور ۲۰۰ لیتر افزایش پیدا کرد.
احمد محبی افزود: بر این اساس، سهمیه تاکسی‌های ون که پیش از این ۴۰۰ لیتر در ماه بود به ۶۰۰ لیتر در ماه افزایش پیدا می‌کند.
وی بیان کرد: این سهمیه تنها به تاکسی‌های ونی تعلق می‌گیرد که رانندگان آن دارای پروانه معتبر از سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد باشند.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت برتاکسیرانی شهرداری مشهد خاطرنشان کرد: تا پایان این هفته نسبت به تحویل کارت‌های جدید سوخت تاکسی‌های ون اقدام و همچنین سهمیه دی ماه این تاکسی‌ها در کارت‌های جدید اعمال می‌شود.