برترین ها/ چنانچه همین خودرو یک قفل فرمون ساده داشت خوراک سارقین نمی شد.