باشگاه خبرنگاران/ ﻣﺴﺌﻮل اداره اﻣﻮر ﺣﻘﻮﻗﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺮﺑﺖ ﺟﺎم ﮔﻔﺖ: در ﺟﺮاﯾﻢ ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ ﻏﻔﻠﺖ و ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎری ﺟﺮم است و ﻗﺼﺪ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﻻزم نیست.

ﺳﻌﯿﺪ ﺧﻮاﻓﯽ ﻣﺴﺌﻮل اداره اﻣﻮر ﺣﻘﻮﻗﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺮﺑﺖ ﺟﺎم اظهار کرد: در قوانین ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ اﺻﻮﻻ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻋﻠﻢ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮم ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺮم و ﻗﺼﺪ ارﺗﮑﺎب او در رﻓﺘﺎر ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ اﺣﺮاز ﺷﻮد وﻟﯽ در ﺟﺮاﯾﻢ ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﺘﺸﺎر ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی واﮔﯿﺮ از ﻗﺒﯿﻞ ﮐﺮوﻧﺎ ﺻﺮف ﻏﻔﻠﺖ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻪ موجب ﻣﺎده ۲۲ ﻗﺎﻧﻮن ﻃﺮز ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی واﮔﯿﺮ ﺳﺒﺐ وقوع ﺟﺮم و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺠﺎزات ﺷﺨﺺ ﻣﯽ شود.
وی اﻓﺰود: در صورتی که اﯾﻦ ﻏﻔﻠﺖ ﺳﺒﺐ ﻗﺘﻞ ﻏﯿﺮﻋﻤﺪ شود به ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده ۶۱۶ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺰﯾﺮات، مسبب ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ و ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺴﺌﻮل اداره اﻣﻮر ﺣﻘﻮﻗﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺮﺑﺖ ﺟﺎم اداﻣﻪ داد: ﺣﻖ ﺳﻼﻣﺖ ﯾﮑﯽ از ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان است ﮐﻪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﺎﻗﻀﯿﻦ اﯾﻦ حق ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﻗﺒﺎل ﻗﺎﻧﻮن ﺷﮑﻨﯽ ﺧﻮد ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪﻧﯽ در قالب ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﯿﻔﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻬﺪﯾﺪی علیه ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید